Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca planuje i koordynuje jej udzielanie, w tym ustala formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. W tym dziale znajdziesz materiały związane z udzielaniem wsparcia uczniom oraz ich rodzicom.

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials