Wyświetl wydarzenia:
«
»

czerwiec 2019

03 czerwca2019

 • Egzamin gimnazjalny
  3-5 czerwca

  Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym:

  3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) część humanistyczna –

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

  4 czerwca 2019 r. (wtorek) część matematyczno-przyrodnicza –

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

  5 czerwca 2019 r. (środa) język obcy nowożytny

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00,
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00.
 • Egzamin ósmoklasisty
  3-5 czerwca

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym :

  • 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) - język polski, godz. 11:00
  • 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – matematyka, godz. 11:00
  • 5 czerwca 2019 r. (środa) - język obcy nowożytny, godz. 11:00
  • Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

   Część pisemna egzaminu od 3 do 19 czerwca 2019 r.

   Część ustna w dniach od 3 do 8 czerwca 2019 r. (z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych)

 • Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
  W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły

  Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

04 czerwca2019

 • Do 7 dni od zakończenia stażu

  Przekazanie sprawozdania dyrektorowi szkoły po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. 

  Dotyczy nauczycieli, których staż skończy się 31 maja br. Dyrektor szkoły jest zobowiązany w ciągu 21 dni (od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela) dokonać oceny pracy nauczyciela

  Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu. Dotyczy stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego. Opinia powinna uwzględniać w szczególności wnioski z obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopień zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania odpowiedniego stopnia awansu.

12 czerwca2019

 • Ostatni dzień na przekazanie wniosków do OKE
  • Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu
  • Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

14 czerwca2019

 • Odebranie wyników egzaminu
  • Odebranie wyników egzaminu gimnazjalnego

   Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dotyczy egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

  • Odebranie wyników egzaminu ósmoklasisty

   Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu - dotyczy egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu

18 czerwca2019

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywa się terminie zgodnym z harmonogramem dla kwalifikacji ogłoszonym przez CKE

19 czerwca2019

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • Ferie letnie

  19 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. Dotyczy szkół feryjnych

lipiec 2019

01 lipca2019

 • Komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego
  Komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

  Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego odbywa się w terminie do 31 sierpnia 2019 r.:

  • dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego termin ustala dyrektor szkoły
  • dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego termin ustala organ prowadzący
  • dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego termin ustala organ nadzoru pedagogicznego
 • Komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

  Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego odbywa się w terminie do 31 sierpnia 2019 r.:

  • dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego termin ustala dyrektor szkoły
  • dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego termin ustala organ prowadzący
  • dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego termin ustala organ nadzoru pedagogicznego

11 lipca2019

 • Światowy Dzień Ludności
 • Przyjęcie oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  Ostateczny termin na złożenie oświadczenia absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym

18 lipca2019

 • Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli
 • Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

24 lipca2019

 • Święto Policji

25 lipca2019

 • Dzień Bezpiecznego Kierowcy

31 lipca2019

 • Dzień Skarbowości

sierpień 2019

01 sierpnia2019

 • Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

  W terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

  Przeprowadzenie egzaminu w okresie ferii letnich, w terminie wyznaczonym przez dyrektora jest możliwe, jeżeli uczeń, z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym ustawowym terminie tj. najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

02 sierpnia2019

 • Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

08 sierpnia2019

 • Wielki Dzień Pszczół

10 sierpnia2019

 • Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

12 sierpnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Młodzieży

13 sierpnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

15 sierpnia2019

 • Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

19 sierpnia2019

 • Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
 • Światowy Dzień Fotografii

23 sierpnia2019

 • Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu

26 sierpnia2019

 • Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych

  Egzaminy należy przeprowadzić w ostatnim tygodniu ferii letnich

  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 sierpnia2019

 • Światowy Dzień Turystyki

28 sierpnia2019

 • Święto Lotnictwa Polskiego

30 sierpnia2019

 • Komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego

  Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego odbywa się w terminie do 31 sierpnia 2019 r.:

  • dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego termin ustala dyrektor szkoły
  • dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego termin ustala organ prowadzący
  • dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego termin ustala organ nadzoru pedagogicznego
 • Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Dotyczy sesji czerwiec – lipiec 2019

  Przekazanie szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 • Przekazanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

  Dotyczy sesji czerwiec – lipiec 2019

  Przekazanie szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

31 sierpnia2019

 • Zakończenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019

  Dotyczy nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2018/2019

 • Dzień Solidarności i Wolności

wrzesień 2019

02 września2019

 • Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
 • Poinformowanie o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

  Obowiązek poinformowania uczniów oraz ich rodziców przez wychowawcę oddziału o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

 • Wybór przedstawicieli rad oddziałowych

  Organizacja zebrania z rodzicami w celu umożliwienia rodzicom dokonania wyboru przedstawicieli rad oddziałowych

 • Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki
 • Przedstawienie uczniom i rodzicom najważniejszych informacji o egzaminach
  • Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.
  • Obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.

03 września2019

 • Rozpoczęcie wykonywania obowiązków przez opiekuna stażu

  Obowiązek podjęcia współpracy z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego.

08 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

09 września2019

 • Przedstawienie dyrektorowi opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu

  Obowiązek przedstawienia dyrektorowi szkoły opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 • Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2020.

  Ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń – luty 2020.

10 września2019

 • Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom
 • Światowy Dzień Drzewa

12 września2019

 • Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

13 września2019

 • Dzień Programisty

14 września2019

 • Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

15 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Demokracji

16 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
 • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

  Ostateczny termin na złożenie przez nauczycieli wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wraz z planem rozwoju zawodowego. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

17 września2019

 • Dzień Sybiraka

18 września2019

 • Dzień Geologii

19 września2019

 • Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

21 września2019

 • Dzień Służby Celnej

23 września2019

 • Początek Astronomicznej Jesieni
 • Złożenie planu rozwoju zawodowego

  Ostatni termin na złożenie przez nauczycieli planu rozwoju zawodowego.

  • Plan rozwoju zawodowego należy żłożyć w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.

24 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Głuchych

27 września2019

 • Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
 • Światowy Dzień Serca

30 września2019

 • Międzynarodowy Dzień Tłumacza
 • Egzaminy poprawkowe

  Ostatni dzień na przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w dodatkowym terminie.

październik 2019

01 października2019

 • Światowy dzień wegetarianizmu
 • Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
 • Międzynarodowy Dzień Lekarza
 • Międzynarodowy Dzień Muzyki

02 października2019

 • Europejski Dzień Ptaków
 • Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

04 października2019

 • Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

09 października2019

 • Światowy Dzień Poczty

10 października2019

 • Dzień Kolejarza
 • Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci

12 października2019

 • Dzień Bezpiecznego Komputera

13 października2019

 • Dzień Ratownika Medycznego
 • Dzień Dawcy Szpiku

14 października2019

 • Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej)

15 października2019

 • Światowy Dzień Białej Laski

16 października2019

 • Dzień Papieża Jana Pawła II
 • Światowy Dzień Żywności

17 października2019

 • Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

18 października2019

 • Dzień Poczty Polskiej

22 października2019

 • Światowy Dzień Osób Jąkających

24 października2019

 • Światowy Dzień Informacji na Temat Rozwoju
 • Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Międzynarodowe Święto Roweru

27 października2019

 • Zmiana czasu letniego na zimowy

31 października2019

 • Złożenie wniosku o postępowanie egzaminacyjne/kwalifikacyjne

  Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca października, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 • Światowy Dzień Oszczędności
 • Halloween

listopad 2019

01 listopada2019

 • Dzień Wszystkich Świętych

02 listopada2019

 • Dzień Wszystkich Zmarłych (Zaduszki)

03 listopada2019

 • Światowy Dzień Mężczyzn

05 listopada2019

 • Dzień Postaci z Bajek

07 listopada2019

 • Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej

08 listopada2019

 • Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

10 listopada2019

 • Dzień Młodzieży
 • Dzień Jeża
 • Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

11 listopada2019

 • Święto Niepodległości Polski

12 listopada2019

 • Światowy Dzień Bicia Rekordów

13 listopada2019

 • Międzynarodowy Dzień Niewidomych

14 listopada2019

 • Dzień Seniora
 • Światowy Dzień Cukrzycy

16 listopada2019

 • Międzynarodowy Dzień Tolerancji

17 listopada2019

 • Dzień Czarnego Kota

19 listopada2019

 • Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

20 listopada2019

 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

21 listopada2019

 • Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 • Andrzejki

22 listopada2019

 • Dzień Kredki

25 listopada2019

 • Dzień Pluszowego Misia

30 listopada2019

 • Dzień Białych Skarpetek

grudzień 2019

01 grudnia2019

 • Ustalenie zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne

  Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych).

 • Przyjęcie wniosków o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole

  Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Światowy Dzień Walki z AIDS

02 grudnia2019

 • Przekazanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek przekazania do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia. Informacje mają być przekazane za pomocą systemu informatycznego SIOEO.

 • Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty

  Obowiązek uzgodnienia z OKE zwolnień uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z egzaminu ósmoklasisty. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być zwolniony przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

03 grudnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

04 grudnia2019

 • Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika)
 • Światowy Dzień Braille'a

05 grudnia2019

 • Dzień Pomocy Cierpiącym
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

06 grudnia2019

 • Dzień św. Mikołaja

09 grudnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

10 grudnia2019

 • Dzień Ochrony Praw Dziecka
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

12 grudnia2019

 • Dzień Guzika

13 grudnia2019

 • Dzień Księgarza

15 grudnia2019

 • Dzień Herbaty

17 grudnia2019

 • Dzień bez Przekleństw
 • Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz

18 grudnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Emigrantów

20 grudnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Solidarności
 • Dzień Ryby

22 grudnia2019

 • Światowy Dzień Wody
 • Początek astronomicznej zimy, najkrótszy dzień roku

23 grudnia2019

 • Zimowa przerwa świąteczna

  Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

24 grudnia2019

 • Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia2019

 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia2019

 • Boże Narodzenie (drugi dzień)

28 grudnia2019

 • Międzynarodowy Dzień Pocałunku

31 grudnia2019

 • Sylwester

styczeń 2020

01 stycznia2020

 • Nowy Rok

02 stycznia2020

 • Światowy Dzień Pokoju
 • Klasyfikacja śródroczna

  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.

05 stycznia2020

 • Dzień Bitej Śmietany

06 stycznia2020

 • Światowy Dzień Misyjny Dzieci

08 stycznia2020

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Część humanistyczna:

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00,
  • z zakresi języka polskiego, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.

09 stycznia2020

 • Dzień Ligi Ochrony Przyrody
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin ósmoklasisty z matematyki w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin gimnazjalny  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym. Część matematyczno-przyrodnicza:
      •    z zakresu przedmiotów przyrodniczych, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00,
      •    z zakresu matematyki, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa), egzamin praktyczny

  Sesja trwa od 9 stycznia 2020 r. do 15 lutego 2020 r.

  Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

10 stycznia2020

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
      •    poziom podstawowy, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00,
      •    poziom rozszerzony, egzamin rozpocznie się o godzinie 11.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: część pisemna

  Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.

13 stycznia2020

 • Dzień Sprzątania Biurka
 • Początek ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim

14 stycznia2020

 • Dzień Osób Nieśmiałych

18 stycznia2020

 • Dzień Kubusia Puchatka

19 stycznia2020

 • Światowy Dzień Śniegu

20 stycznia2020

 • Niebieski Poniedziałek
 • Początek ferii zimowych w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim

23 stycznia2020

 • Dzień bez Opakowań Foliowych
 • Dzień Pisma Ręcznego

24 stycznia2020

 • Dzień Wiedzy o Zespóle Möbiusa

26 stycznia2020

 • Dzień Transplantacji
 • Koniec ferii zimowych w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim

27 stycznia2020

 • Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
 • Początek ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim

31 stycznia2020

 • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty w szkołach dla dorosłych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

  31 stycznia 2020 r. przypada termin:

  • ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty,
  • przekazania szkołom wyników i zaświadczeń,
  • wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym.
 • Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w ktorych nauka kończy się w semestrze jesiennym

  31 stycznia przypada termin:

  • ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego,
  • przekazania szkołom wyników i zaświadczeń,
  • wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym.

luty 2020

02 lutego2020

 • Koniec ferii zimowych w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim
 • Dzień Pozytywnego Myślenia
 • Dzień Niedźwiedzia

03 lutego2020

 • Rocznica urodzin Ignacego Karasickiego

07 lutego2020

 • Przyjęcie od zdających deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

  Do 7 lutego 2020 r. należy przyjąć od zdających ostateczne deklaracje otyczące egzaminu maturalnego oraz dokumentację uprawniającą do dostosowaia warunków i form egzaminu maturalnych

 • Terminy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

  Od 7 do 22 lutego 2020 r. należy przeprowadzić egzaminy eksternistyczne z zakresu szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku

09 lutego2020

 • Koniec ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim

10 lutego2020

 • Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uprawnionych zdających oraz poinformowanie ich na piśmie o przyznanych formach

  Do 10 lutego 2020 r. należy ustalić sposoby dostosowania warunków i form egzaminu dla uprawnionych zdających oraz poinformowanie ich na piśmie o przyznznych formach

 • Rocznica symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim
 • Międzynarodowy Dzień Epilepsji

11 lutego2020

 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Światowy Dzień Chorego
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej
 • Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

13 lutego2020

 • Przyjęcie oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

  Do 13 lutego 2020 r. należy przyjść od zdających oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

 • Światowy Dzień Radia

14 lutego2020

 • Dzień Zakochanych (Walentynki)

16 lutego2020

 • Dzień Poczty Polskiej

17 lutego2020

 • Złożenie zamówienia na arkusze pozasystemowe

  Do 17 lutego 2020 r. należy złożyć za pomocą serwisu dyrektora zamówienie na arkusze pozasystemowe i dla nauczycieli wspomagających

 • Przesłanie do OKE zapotrzebowania na zadania egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków mniejszości, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego

  Do 17 lutego 2020 r. należy przesłać do OKE informację o zapotrzebowanie na zadania egzaminacyjne do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków mniejszości, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego

 • Przekazanie do OKE informacji o sposobach dostosowania warunków dla wszystkich zdających

  Do 17 lutego 2020 r. należy przekazać do OKE za pomocą serwisu dyrektora informację o sposobach dostosowania warunków dla wszystkich zdających (tabela w serwisie)

 • Przekazanie do OKE wykazu przystępujących do egzaminu maturalnego (Hermes)

  Do 17 lutego 2020 r. należy przekazać do OKE w formie elektronicznej wykaz zdających przystępujących do egzaminu maturalnego (Hermes)

 • Dzień Kota

19 lutego2020

 • Dzień Nauki Polskiej

20 lutego2020

 • Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
 • Przesłanie informacji o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego poza siedzibą szkoły

  Do 20 lutego 2020 r. należy przesłać informację o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego poza siedzibą szkoły (np. w wynajętych pomieszczeniach)

 • Przesłanie wniosku o przekierowanie zdających z rzadko wybieranych przedmiotów

  Do 20 lutego należy przesłać wniosku o przekierowanie zdających z rzadko wybieranych przedmiotów do innej szkoły

 • Przesłanie wniosku o powierzenie wszystkich zdających na egzamin maturalny do innej szkoły

  Do 20 lutego należy przesłać wniosek o powierzenie wszystkich zdających na egzamin maturalny do innej szkoły (wniosek w broszurze)

 • Tłusty Czwartek
 • Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

21 lutego2020

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

22 lutego2020

 • Rocznica urodzin Fryderyka Chopina
 • Dzień Myśli Braterskiej
 • Ostatnia sobota karnawału

23 lutego2020

 • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
 • Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym
 • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

25 lutego2020

 • Ostatki

26 lutego2020

 • Środa Popielcowa
 • Dzień Dinozaura

marzec 2020

01 marca2020

 • Zaplanowanie części pisemnej egzaminu zawodowego

  Zaplanowanie części pisemnej egzaminu zawodowego:

  • ustalenie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie potrzebnej liczby sal, liczby indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych i liczby zdających w poszczególnych salach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących w poszczególnych salach.

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r

 • Zaplanowanie części praktycznej egzaminu zawodowego

  Zaplanowanie części praktycznej egzaminu zawodowego m.in.:

  • określenie liczby miejsc, liczby stanowisk i liczby zdających w poszczególnych miejscach,
  • uzyskanie zgody nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu, - zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • wyznaczenie administratora (opiekuna) pracowni do przygotowania stanowisk – model dk,
  • wyznaczenie asystentów technicznych (model w/wk),
  • przygotowanie wstępnego wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących w poszczególnych miejscach

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r

 • Zaplanowanie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji z wykorzystaniem zadań jawnych

  Zaplanowanie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji z wykorzystaniem zadań jawnych:

  • zapoznanie się z zadaniami wskazanymi przez dyrektora CKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu, w tym z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych niezbędnym do wykonania tych zadań od dnia 1 marca 2020 r.
  • przygotowanie harmonogramu części praktycznej w sposób zapewniający równomierne wykorzystanie wszystkich zadań udostępnionych przez dyrektora CKE,
  • złożenie (ewentualnie) do dyrektora OKE umotywowanego wniosku o zgodę na przeprowadzenie części praktycznej egzaminu z wykorzystaniem innego wyposażenia (posiadanego przez szkołę).

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

 • Światowy Dzień Świadomości Autoagresji
 • Dzień Żołnierzy Wyklętych

03 marca2020

 • Międzynarodowy Dzień Pisarzy

04 marca2020

 • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego (egzamin maturalny)

  Dotyczy egzaminu maturalnego. Do 4 marca 2020 r. musi nastąpić powołanie członków zespołu egzaminacyjnego i zastępcy przewodniczącego tego zespołu oraz zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego, a także zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych

 • Powołanie zespołów przedmiotowych do przepropwadzenia części ustnej egzaminu maturalnego

  Do 4 marca 2020 r. musi nastąpić powołanie zespołów przedmiotowych do przepropwadzenia części ustnej egzaminu maturalnego oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

 • Opracowanie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego

  Do 4 marca 2020 r. powinno nastąpić opracowanie harmonogramu przeprowadzania w szkole częsci ustnej egzaminu maturalnego oraz przekazanie go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Światowy Dzień Tenisa

05 marca2020

 • Dzień Dentysty
 • Dzień Doceniania

06 marca2020

 • Europejski Dzień Logopedy
 • Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych
 • Dzień Olimpijczyka

08 marca2020

 • Dzień Kobiet

10 marca2020

 • Dzień Mężczyzny

12 marca2020

 • Dzień Matematyki

14 marca2020

 • Dzień Liczby Pi

15 marca2020

 • Światowy Dzień Praw Konsumenta
 • Światowy Dzień Choroby Alzheimera

17 marca2020

 • Światowy Dzień Morza
 • Dzień Św. Patryka

18 marca2020

 • Europejski Dzień Mózgu

19 marca2020

 • Dzień Wędkarza
 • Dzień Stolarza

20 marca2020

 • Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzająceho kwalifikacje w zawodzie

  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 oraz przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020.

  Dotyczy egzaminu przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

 • Dzień Bez Mięsa
 • Międzynarodowy Dzień Szczęścia

21 marca2020

 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Dzień Wagarowicza
 • Światowy Dzień Zespołu Downa
 • Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
 • Światowy Dzień Lasu
 • Międzynarodowy Dzień Poezji

22 marca2020

 • Zaplanowanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  Zaplanowanie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • uzyskanie zgody egzaminatora/nauczyciela z innej szkoły na udział w egzaminie i ustalenie terminów egzaminu,
  • zapoznanie się z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal/miejsc egzaminu i liczby zdających w poszczególnych salach/miejscach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części praktycznej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących
 • Światowy Dzień Wody
 • Dzień Ochrony Bałtyku

23 marca2020

 • Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

  Do 23 marca 2020 r. powinno nastąpić powołanie zespołów nadzorujących  przebieg egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów. Wyboru dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego.

 • Zaplanowanie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  Zaplanowanie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

  • zebranie informacji o ewentualnych dostosowaniach,
  • przekazanie informacji o laureatach, finalistach i rezygnacjach zdających,
  • odczytanie godzin rozpoczęcia części pisemnej egzaminu dla poszczególnych kwalifikacji,
  • określenie liczby sal i liczby zdających w poszczególnych salach,
  • przygotowanie wewnętrznego harmonogramu części pisemnej egzaminu, określenie liczby osób do zespołów nadzorujących
 • Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

24 marca2020

 • Narodowy Dzień Życia
 • Dzień Walki z Gruźlicą

25 marca2020

 • Dzień Czytania Tolkiena

27 marca2020

 • Międzynarodowy Dzień Teatru

28 marca2020

 • Godzina dla Ziemi

30 marca2020

 • Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

kwiecień 2020

01 kwietnia2020

 • Prima Aprilis
 • Międzynarodowy Dzień Ptaków

02 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Autyzmu
 • Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

05 kwietnia2020

 • Dzień Leśnika i Drzewiarza
 • Dzień bez Makijażu

07 kwietnia2020

 • Dzień Pamięci o Holocauście
 • Światowy Dzień Zdrowia

08 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Romów

10 kwietnia2020

 • Wielki Piątek
 • Dzień Służby Zdrowia

11 kwietnia2020

 • Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem
 • Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona
 • Dzień Radia

12 kwietnia2020

 • Wielkanoc
 • Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki

13 kwietnia2020

 • Poniedziałek Wielkanocny

14 kwietnia2020

 • Dzień Ludzi Bezdomnych

15 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Kombatanta
 • Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

17 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

21 kwietnia2020

 • Rocznica lądowania statku Apollo 16 na Księżycu (1978 r.)

22 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

25 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

28 kwietnia2020

 • Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

29 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Tańca

30 kwietnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Jazzu

maj 2020

01 maja2020

 • Międzynarodowe Święto Pracy

02 maja2020

 • Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

03 maja2020

 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Dzień bez Komputera

04 maja2020

 • Dzień Hutnika
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Kominiarza
 • Dzień Piekarza

05 maja2020

 • Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Dzień Tolerancji
 • Dzień bez makijażu

06 maja2020

 • Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

08 maja2020

 • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
 • Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Narodowy Dzień Zwycięstwa

09 maja2020

 • Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)
 • Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

11 maja2020

 • Dzień bez Śmiecenia

12 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
 • Zimnych ogrodników (Pankracego)

13 maja2020

 • Zimnych ogrodników (Serwacego)

14 maja2020

 • Zimnych ogrodników (Bonifacego)
 • Dzień Farmaceuty

15 maja2020

 • Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
 • Międzynarodowy Dzień Rodziny

16 maja2020

 • Święto Straży Granicznej

17 maja2020

 • Światowy Dzień Telekomunikacji
 • Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

18 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Muzeów

19 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS
 • Dzień Dobrych Uczynków

21 maja2020

 • Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – w Trosce o Dialog i Rozwój, Światowy Dzień Kosmosu

22 maja2020

 • Dzień Praw Zwierząt

23 maja2020

 • Światowy Dzień Żółwia

24 maja2020

 • Europejski Dzień Parków Narodowych

25 maja2020

 • Organizacja konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla uczniów klas VIII

  Zgodnie z harmonogramem i organizacją ustaloną przez dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
  Uczestnictwo na terenie szkoły w dobrowolnych konsultacjach indywidualnych lub organizowanych  w małych grupach.

26 maja2020

 • Dzień Matki

27 maja2020

 • Dzień Samorządu Terytorialnego

29 maja2020

 • Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
 • Dzień Działacza Kultury i Drukarza

31 maja2020

 • Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego

  Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż w ustawowym terminie i realizowali staż bez przedłużeń o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela.

 • Światowy Dzień Bez Papierosa
 • Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • Dzień Dziecka
 • Organizacja konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla wszystkich uczniów

  Zgodnie z harmonogramem i organizacją ustaloną przez dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
  Uczestnictwo na terenie szkoły w dobrowolnych konsultacjach indywidualnych lub organizowanych  w małych grupach.

03 czerwca2020

 • Dzień Dobrej Oceny
 • Światowy Dzień Roweru

04 czerwca2020

 • Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

05 czerwca2020

 • Złożenie sprawozdania z realizacji stażu

  Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż w ustawowym terminie i realizowali staż bez przedłużeń o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela.

 • Opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego za okres jego stażu.

  Opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego za okres jego stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. Dotyczy opiekunów stażu.

 • Informacja o o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych

  W czerwcu, w terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły należy poinformować ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

06 czerwca2020

 • Dzień bez samochodu

08 czerwca2020

 • Dzień Cyrku bez Zwierząt
 • Początek egzaminów maturalnych
 • Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty: język polski

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  oraz  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (jako termin dodatkowy).

09 czerwca2020

 • Dzień Przyjaciela

12 czerwca2020

 • Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

14 czerwca2020

 • Światowy Dzień Krwiodawstwa

17 czerwca2020

 • Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty: matematyka

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z jmatematyki w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  oraz  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (jako termin dodatkow

18 czerwca2020

 • Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty: język obcy nowożytny

  Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym  oraz  w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (jako termin dodatkowy).

23 czerwca2020

 • Dzień ojca

24 czerwca2020

 • Dzień Przytulania

26 czerwca2020

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca2020

 • Dzień Walki z Cukrzycą

29 czerwca2020

 • Ostatani dzień egzaminów maturalnych

lipiec 2020

01 lipca2020

 • Światowy Dzień Architektury

02 lipca2020

 • Dzień Dziennikarza

04 lipca2020

 • Dzień Niepodległości – święto narodowe Stanów Zjednoczonych

07 lipca2020

 • Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

 • Światowy Dzień Czekolady

08 lipca2020

 • Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki

 • Egzamin maturalny – termin dodatkowy

  Dodatkowe terminy egzaminu maturalnego zaplanowano w dniach od 8 do 14 lipca (oprócz 12 lipca) – egzamin jest przeprowadzany w szkołach według szkolnych harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

09 lipca2020

 • Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

  Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

10 lipca2020

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Ostateczny termin na uzupełnienie wniosku  o świadectwo ukończenia szkoły  ponadpodstawowej.

11 lipca2020

 • Światowy Dzień Ludności

14 lipca2020

 • Święto narodowe Francji

15 lipca2020

 • Światowy Dzień bez telefonu komórkowego

18 lipca2020

 • Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

24 lipca2020

 • Święto Policji

25 lipca2020

 • Dzień Bezpiecznego Kierowcy

31 lipca2020

 • Międzynarodowy Dzień Przyjaźni

sierpień 2020

01 sierpnia2020

 • Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

02 sierpnia2020

 • Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

07 sierpnia2020

 • Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi

08 sierpnia2020

 • Wielki Dzień Pszczół

Dzisiaj

 • Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

12 sierpnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Młodzieży

13 sierpnia2020

 • Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

15 sierpnia2020

 • Święto Wojska Polskiego

19 sierpnia2020

 • Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

21 sierpnia2020

 • Światowy Dzień Optymisty

23 sierpnia2020

 • Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu

28 sierpnia2020

 • Dzień Lotnictwa

29 sierpnia2020

 • Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego

31 sierpnia2020

 • Ostatni dzień wakacji

nasze wyróżnienia

credentials