Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:
Dz.U.17..622
2017-12-19 Dz.U.17..2356 § 1
2018-09-01 Dz.U.17..622 § 1
rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
(Dz.U. z dnia 23 marca 2017 r.)

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2.
Klasyfikację, o której mowa w ust. 1, stosuje się do:
1)
szkół ponadpodstawowych, o których mowa odpowiednio w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c i e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
a)
pięcioletniego technikum – począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I tej szkoły,
b)
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia – począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasie I tej szkoły,
c)
dwuletniej branżowej szkoły II stopnia – począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I tej szkoły
-
a w latach następnych także w kolejnych klasach tych szkół;
2)
szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – szkoły policealnej, począwszy od roku szkolnego 2017/2018:
a)
w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r.,
b)
w semestrze II tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r., będącym kontynuacją semestru, o którym mowa w lit. a,
c)
w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r.
-
a w latach następnych także w kolejnych semestrach tej szkoły;
3)
szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) – czteroletniego technikum oraz do klas tego czteroletniego technikum w pięcioletnim technikum, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):
a)
w klasie I czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020,
b)
w klasie II czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021,
c)
w klasie III czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022,
d)
w klasie IV czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023.
§ 2.
Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Załącznik Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
  1. Załącznik zmieniony z dniem 19 grudnia 2017 r., przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. UWAGA: zmiany wynikające z nowelizacji nie zostały wprowadzone do załacznika.
  2. Załącznik zmieniony z dniem 1 września 2018 r., przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Słowa kluczowe:
oświata

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials