Zmiany w Karcie Nauczyciela są już pewne – nowe przepisy 1 września 2019 r.

9 lipca 2019
Nowelizacja Karty Nauczyciela już 1 września 2019 r

Od 1 września 2019 r. będą obowiązywały nowe zasady awansu zawodowego i dokonywania oceny pracy nauczycieli. Sprawdź, co jeszcze się zmieni. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą m.in. Kartę Nauczyciela, co oznacza, że czekają nas poważne zmiany w sześciu obszarach.

Zapamiętaj!

Zmiany Karcie Nauczyciela wchodzące w życie 1 września 2019 r.

1. Awans zawodowy:

 • skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy,
 • powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu,
 • skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego,
 • skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego.

2. Ocena pracy nauczyciela:

 • rezygnacja z kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
  • rezygnacja z okresowej oceny pracy,
  • rezygnacja z dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego),
  • rezygnacja z wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.

3. Wynagrodzenie nauczycieli

 • wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł,
 • wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł.
 • odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych,
 • wskazanie, że dodatek za wychowawstwo przysługuje wychowawcy klasy.

4. Zatrudnianie nauczycieli na czas określony

 • wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł,
 • wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości 1.000 zł.
 • odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych,

5. Czas pracy nauczycieli

 • Organ prowadzący ustali pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wysokości nie wyższej niż 20 godzin

6. Kary dyscyplinarne dla nauczycieli

 • wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka,
 • wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka,
 • z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne nie będzie mogło zostać umorzone ani także komisja dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia postępowania z tej przyczyny,
 • wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.  

 Opracowanie: Marta Wysocka

9 lipca 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials