Wydawanie świadectw absolwentom liceów i techników

23 kwietnia 2020
Odbiór świadectw przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników

Uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą. Nie odbędzie się jednak uroczyste zakończenie roku szkolnego, podczas którego wychowawcy i dyrektorzy mogliby rozdać absolwentom świadectwa ukończenia szkoły.

Uczeń szkoły ponadpodstawowej po jej ukończeniu otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Przepisy nie określają ani trybu ani terminu, w jakim świadectwo jest wydawane i odbierane przez absolwenta. Obecnie, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów powinien określić dyrektor szkoły powinien, dla każdego ucznia według indywidualnego harmonogramu.

Zapamiętaj!

W prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest data odbioru dokumentu, a pełnoletni absolwent potwierdza swoim podpisem fakt odbioru dokumentu.

Świadectwo ukończenia szkoły to dokument publiczny

Świadectwo ukończenia szkoły to dokument publiczny służący do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdzający stan prawny lub prawa osób, które się nim posługują. Dlatego też musi być odpowiednio zabezpieczony przed fałszerstwem, w szczególności:

  • wytwarzany według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo
  • jego wzór graficzny i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów i który jest zgodny z wymogami dla blankietu tego dokumentu określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Świadectwa ukończenia szkoły są wydawane na druku, który zawiera zabezpieczenia przed fałszerstwem wymagane dla dokumentów publicznych. Świadectwa opatruje się też odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Swój podpis na dokumencie składa też dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy.

Zapamiętaj!

W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów.

23 kwietnia 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials