RPO pisze do MEN: potrzebny program zajęć o zmianach klimatycznych

14 stycznia 2020
klimat-xlarge

Rzecznik Prawo Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z apelem o opracowanie i wdrożenie specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania skutkom tych zmian.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne jest wprowadzenie do szkół programu zajęć dotyczącego zmianom klimatycznym. Program powinien być oparty na wynikach najnowszych badań naukowych i dzięki temu, jak zostanie skonstruowany – zachęcać młodzież oraz nauczycieli do innowacyjności. Jak zauważa RPO przekazywanie młodym ludziom wiedzy na temat możliwości związanych zahamowaniem negatywnych zmian klimatycznych, powinno być traktowane przez szkoły jako jedno z najważniejszych zadań.

Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzega silny związek pomiędzy zmianami klimatycznymi a prawami człowieka i obywatela. Do tych praw zalicza bowiem m.in. prawo do życia, prawo do zdrowia i bezpieczeństwa oraz prawo do czystego środowiska.

Szkoła pełni ważną rolę w podnoszeniu świadomości i szerzeniu wiedzy, dlatego bardzo ważne jest aktualizowanie realizowanych w niej programów nauczania opartych na podstawach programowych. Te – na wszystkich etapach edukacyjnych przewidują edukację ekologiczną, co jest zgodne z celami systemu oświaty.

Jednocześnie jednak rozproszenie treści po kilku przedmiotach oraz brak czasu na szczegółowe omówienie kluczowych zagadnień nie pozwala uczniom zapoznać się z tematem w wystarczającym stopniu.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych, dzięki któremu uczniowie będą mieli możliwość dotarcia do rzetelnych i sprawdzonych materiałów.

14 stycznia 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials