Praktyki i zajęcia praktyczne od 1 czerwca 2020 r.

1 czerwca 2020
Ruszają praktyki zawodowe w szkołach

Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. MEN uruchamia zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów klas III technikum kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. Ponadto wszyscy uczniowie technikum mają mieć możliwość praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne mogą być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami.

Zapamiętaj!

Zajęcia te można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal obowiązuje czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal mają zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie III klas technikum mogą realizować zajęcia praktyczne, ale wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym. Dotyczy to uczniów, którzy kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum

Wszyscy uczniowie technikum od 1 czerwca 2020 r. mają możliwość realizacji praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Udział w zajęciach praktycznych lub praktykach zawodowych możliwy będzie po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów, po uzyskaniu zgody ich rodzica
lub opiekuna prawnego.


1 czerwca 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials