Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

9 lipca 2019
Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej ogłosił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. W najbliższym roku szkolnym uwaga zostanie poświęcona m.in. profilaktyce uzależnień, wychowaniu do wartości, rozwijaniu kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości a także wdrażaniu podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowym celem polityki edukacyjnej państwa jest wyrównywanie różnic edukacyjnych na każdym etapie rozwoju, dokonywanie selekcji najbardziej uzdolnionych oraz stwarzanie optymalnych warunków rozwijania zdolności.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty

Zgodnie z §  20 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty na rok szkolny 2019/2020 prezentuje tabela.

1. W ZAKRESIE KONTROLI

(typ placówki)

(zakres)

Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

„Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”.

Szkoły ogólnodostępne i integracyjne

„Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”.

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

„Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.”

Publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

„Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego”.

2. W ZAKRESIE EWALUACJI

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 • „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
 • „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
 • „Rodzice są partnerami przedszkola”.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (dla dzieci i młodzieży)

 • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
 • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
 • „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”.

Szkoły dla dorosłych

 • „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
 • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

Biblioteki pedagogiczne

 • „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
 • „Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
 • „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

3. W ZAKRESIE MONITOROWANIA

Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

„Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”.

Szkoły podstawowe ogólnodostępne i integracyjne

„Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”.

Przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

„Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”.

Publiczne szkoły podstawowe

„Prowadzenie działalności innowacyjnej”.

Publiczne i niepubliczne szkoły policealne

„Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie”;

Wszystkie typy szkół

„Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.


Zapamiętaj!

Kuratorzy oświaty podadzą do publicznej wiadomości plany nadzoru pedagogicznego, przez zamieszczenie na stronie internetowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Źródło:

 • Pismo Ministra Edukacji Narodowej z 3 lipca 2019 r. (DKO-WNP.4092.51.2019.DB).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 60 ust. 3 pkt 1.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
9 lipca 2019

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials