Otwarcie przedszkoli już 6 maja 2020 r. Jak przygotować przedszkole na powrót dzieci?

30 kwietnia 2020
Otwracie przedszkoli 6 maja 2020. Bezpieczeństwo. Wytyczne

W związku z decyzją o możliwości powrotu dzieci do placówek wychowania przedszkolnego, Minister Edukacji Narodowej wraz  Inspektorem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia przygotował zestaw wytycznych dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Poznaj zalecenia oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Decyzję o otwarciu przedszkoli podejmuje organ prowadzący, co oznacza, że nie wszystkie placówki przyjmą dzieci od 6 maja 2020 r. Ponadto resort edukacji apeluje, aby  z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo w powrocie do przedszkola powinny uzyskać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zadania organu prowadzącego:

 • Pomoc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
 • Zobligowanie dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
 • Zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania placówki.
 • W miarę możliwości zapewnienie dodatkowych pomieszczeń dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
 • W razie potrzeby zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 • Wsparcie dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
 • Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 • Zabezpieczenie możliwości szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Zadania dyrektora przedszkola:

 • Stworzenie warunków do tego, aby grupy przebywały w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 • W miarę możliwości ograniczeni przebywania w placówce osób z zewnątrz oraz zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 • Umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki, nałożenie na wszystkich dorosłych obowiązku korzystania z niego.
 • Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej.
 • Wywieszenie w łazienkach i pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcji do dezynfekcji rąk.
 • Wyłączenie źródełka lub fontanny wody pitnej.  Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
 • Zapewnienie nadzoru nauczycieli podczas korzystania z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 • W przypadku braku możliwości  codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku – oznaczenie terenu taśmą i odpowiednie zabezpieczenie przed używaniem.
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • Przygotowanie procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników, jak należy je stosować. Wszystkie wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 • Przeprowadzenie spotkania z pracownikami i zwrócenie uwagi, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 • W miarę możliwości niedopuszczanie do prowadzenia zajęć opiekuńczych nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 • W miarę możliwości unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący),.
 • Umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Przygotowanie ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 • W placówkach organizujących stołówkę – obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Zorganizowanie bezpiecznego spożywania posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
  w temperaturze min. 60O C lub je wyparzać.
 • Wymaganie dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.
Zapamiętaj!

W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. MEN zaleca również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach.

Wytyczne dla nauczycieli:

 • Wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Zaniechanie organizowania wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 • Usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowych zabawek. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrzenie sali, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • Prowadzenie zajęć gimnastycznych  przy otwartych oknach.
 • Zwracanie uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • Zorganizowanie pokazu właściwego mycia rąk.
 • Unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Wytyczne dla rodziców:

 • Przekazanie dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 • Zaopatrzenie dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłanie dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Wyjaśnienie dziecku, że nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz konieczności unikania dotykania oczu, nosa i ust, a także częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie nie podawana ręki na powitanie.
 • Zwrócenie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Rodzice, którzy chcą przyprowadzić dziecko do przedszkola, które zostanie otarte decyzją organu prowadzącego, muszą powiadomić o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

Zapamiętaj!

Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.


Źródło:

Opracowanie: Marta Wysocka

30 kwietnia 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials