Kalendarium przywracania stacjonarnej pracy jednostek systemu oświaty

13 maja 2020
Powrót do szkół w czasie epidemii koronawirusa

Minister Edukacji Narodowej poinformował o kontynowaniu powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i placówek. Sprawdź harmonogram przywracania działalności poszczególnych jednostek systemu oświaty.

18 maja 2020 r.

SZKOŁY POLICEALNE

Możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość,

 • konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego,
 • zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż,
 • kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie,

SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA

Uczniowie kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mieli możliwość zrealizowania zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy: motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy; samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik; traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec,

 • konieczna jest zgoda ucznia, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego,
 • kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

18 maja 2018 r.

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY

możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju,

 • konieczna jest zgoda rodziców,
 • zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

PLACÓWKI I INSTYTUCJE Z BAZĄ NOCLEGOWĄ ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ

Możliwość organizowania zajęć pozaszkolnych,

 • w szczególności: schroniska młodzieżowe, międzyszkolne ośrodki sportowe, międzyszkolne ośrodki sportowe, młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej, placówki specjalistyczne,
 • będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

25 maja 2018 r.

TECHNIKA

Uczniowie III klas będą mogli skorzystać z praktyk realizowanych u pracodawców,

 • uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii covid-19.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

 • w zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dla uczniów klas VIII możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły,

 • konsultacje będą dobrowolne dla ucznia,
 • dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować konsultacje,
 • ·       organizacja konsultacji ma odbywać się z wzięciem pod uwagę możliwości szkoły i potrzeb uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością,
 • konsultacje mają  być prowadzone przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE

Konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego,

 • konsultacje mają być prowadzone przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

1 czerwca 2020 r.

WSZYSTKIE SZKOŁY

Możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły,

 • konsultacje będą dobrowolne dla ucznia,
 • dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować konsultacje, organizacja konsultacji ma odbywać się z wzięciem pod uwagę możliwości szkoły,
 • wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły,
 • konsultacje będą odbywały się indywidualnie lub w małych grupach.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.gov.pl/web/edukacja)

Opracowanie: Marta Wysocka

13 maja 2020

Tematyka

nasze wyróżnienia

credentials